Avtal

ALLMÄNT

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och TSAR Ekonomisystem AB, org. nr 556343-2979 (”TSAR”), avseende webbhotellstjänster (”Webbhotell”).

Kund kan vara myndig fysisk eller juridisk person. Kund får inte upplåta eller sälja delar av Webbhotell till ytterligare part. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

WEBBHOTELL

Innehållet i Webbhotellet specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på TSARs hemsidor.

TSAR tillhandahåller fri support på de tjänster som ingår i Webbhotellet via e-post, telefon och information på TSARs hemsidor.

AVTALSTID

Avtalet påbörjas när bekräftelse, i form av orderbekräftelse eller faktura, utfärdas av TSAR. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för.

Kund har rätt att frånträda avtalet genom att meddela TSAR om detta inom 14 dagar från det att avtalet påbörjas, detta i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Rätt till frånträde av avtalet enligt denna princip innefattar även juridiska personer.

Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst. Uppsägning kan ske skriftligen eller muntligen. Uppsägning kan även ske genom att Kund inte betalar avgift för en ny avtalsperiod. Oberoende hur uppsägningen sker räknas uppsägningstidpunkten från det datum då fakturan för den nya perioden skulle vara betald. Efter uppsägningstidpunkten sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos TSAR ytterligare 1 månad.

Avtalet kan av TSAR sägas upp om Kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.

AVGIFTER

Avgifter för Webbhotell utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är minst 14 dagar netto och betalning sker via Plusgiro, Bankgiro eller direkt banköverföring.

Dröjsmålsränta debiteras ej. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas Webbhotellet automatiskt efter 1 månad. Påminnelse skickas ut till Kund via brev eller e-post till den adress som Kund angivit innan Webbhotell avslutas.

Kund skall snarast meddela TSAR om faktura anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall TSAR medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

TSARS ANSVAR

TSAR utövar ingen kontroll över information som hanteras inom Webbhotellet och TSAR är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Kund. TSAR ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av TSARs servrar.

TSAR ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av TSAR eller anlitad underleverantör. TSARs skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Webbhotell under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.

Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till TSAR och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

KUNDS ANSVAR

Kund ansvarar för att information som hanteras inom Webbhotellet inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning.

Kund ansvarar för att skyndsamt agera om TSAR uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som inte är acceptabelt bruk. Webbhotellet är avsett för hemside- och e-postbruk. TSAR förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom Webbhotellet är acceptabelt.

TSAR har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. TSAR har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information orsakar skada för TSARs kunder, servrar eller nätverk.

ÖVRIGT

TSAR behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar TSAR personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. TSAR vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

TSAR har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Publicering sker på www.tsarwebb.se.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Skriv ut | Skapad med TSARWebb